Shanghai - Plaza 66

Shop 328
Shanghai Plaza 66  
1266 West Nanjing Road
Shanghai

Monday - Sunday: 10:00 - 22:00

Shanghai